Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

En compliment del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals és l’entitat ATTAC Catalunya.

ATTAC Catalunya té la seva seu a Barcelona (08002), a l’espai social La Negreta del Gòtic, Carrer Nou de Sant Francesc, 21, amb CIF núm. G-62311501, i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 24166 secció 1a del Registre de Barcelona.

Totes les dades sota responsabilitat d’ATTAC Catalunya seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

El Delegat de protecció de dades és el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal d’ATTAC Catalunya, attac@attac-catalunya.cat

1. Com hem obtingut les dades de caràcter personal?
Les teves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ATTAC Catalunya, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci, per haver participat en alguna de les nostres activitats, o bé per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres xerrades, campanyes i iniciatives.

Només les persones majors de 16 anys (incloses) poden donar el seu propi consentiment. Per als menors d’aquesta edat es requereix el consentiment dels pares o els tutors legals de l’infant.

2. Quines dades personals tractem?
Les dades personals que podem tractar per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:
• Nom i cognoms, DNI, data de naixement, correu electrònic, telèfon, adreça postal, Facebook.
• Dades bancàries i aportació econòmica.
• Tipus de relació amb ATTAC Catalunya (interessat, soci, periodista, conferenciant, etc.).
També t’informem que tractarem aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

3. Per a què tractem les teves dades personals?
En ATTAC Catalunya tractem les dades dels nostres socis i interessats per les següents finalitats:
• Enviar informació sobre ATTAC Catalunya via correu postal o correu electrònic fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l’interessat manifesti el contrari.
• Convidar a formacions i xerrades que organitzi ATTAC Catalunya, esdeveniments o altres activitats relacionades amb la justícia econòmica global.
• Compartir informació d’altres col·lectius i entitats d’interés, que comparteixen valors i objectius amb ATTAC Catalunya.
• Enviar documents i convocatòries com l’ordre del dia de l’assemblea general d’ATTAC Catalunya, balanç econòmic o calendari d’activitats (només a persones sòcies).
Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat.
Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un email a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, attac@attac-catalunya.cat o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

4. Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb ATTAC Catalunya com a soci o interessat, està legitimat en resultar necessari per complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.
El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’ATTAC Catalunya similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

5. Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?
Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:
• Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis.
• Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació dels serveis que ATTAC Catalunya hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

6. Durant quant de temps guardarem les teves dades?
Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb ATTAC Catalunya i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

7. Quins són els teus drets?
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-te per escrit a ATTAC Catalunya enviant un email a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, attac@attac-catalunya.cat o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.
Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.

Avís legal i Política de cookies
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’informació general de la pàgina web www.attac-catalunya.cat

L’ús d’aquesta pàgina web i d’aquest bloc implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per ATTAC Catalunya en el mateix moment en què s’accedeix al web.

ATTAC Catalunya es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés a ells, ja sigui de forma temporal o definitiva sense notificació prèvia.

1. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitador els textos, gràfics i imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, pertanyen als seus propietaris legítims i queden reservats tots els drets.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o d’altres, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense l’autorització prèvia, expressa o per escrit d’ATTAC Catalunya o dels seus propietaris legítims.

2. Accés i ús del lloc web
L’usuari de www.attac-catalunya.cat garanteix que les seves dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol de les seves modificacions. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici directe o indirecte, que pugui ocasionar ATTAC Catalunya a un tercer, a causa del compliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

ATTAC Catalunya queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la captació i ús per part de tercers de les informacions, la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web.

ATTAC Catalunya rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web i blocs no elaborats per la mateixa associació i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats al lloc web.

3. Xarxes socials
T’informem que ATTAC Catalunya pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ATTAC Catalunya es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. ATTAC Catalunya tractarà les seves dades per tal d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats o serveis d’ATTAC Catalunya, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
• Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
• Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que consideri no apropiats.
• I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No obstant això, ATTAC Catalunya es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *