Democràcia participativa

Democràcia participativa ATTACEl sistema democràtic representatiu, tal com el coneixem, fa aigües.

La Guerra d’Iraq, les eleccions a l’Asamblea de Madrid, el Plan Hidrológico Nacional, el cas Prestige, el tractament informatiu de l’atemptat d’Atocha de 11-M, el procés de redacció de la Constitució Europea… són només alguns dels molts fets que evi- dencien els defectes del model imperant, la vergonyant manca d’integritat de molts polítics, la poca importància que se’ns dóna com a ciutadans/anes.

El malestar creix al compàs de que els governants reincideixen en les negligències, les injustícies, i els menysteniments envers els ciutadans.

Les ciutadanes i ciutadans de tot el món, de Barcelona i de Gràcia, hem demostrat mitjançant les manifestacions multitudi- nàries dels darrers temps, amb cassolades, i en cert mode amb el vot, que n’estem farts, que voldríem recuperar el protagonisme en la cosa pública, que voldríem ser tinguts en compte i partici- par en les decisions sobre les coses que ens afecten directament. Els ciutadans hauríem d’influir molt més sobre els nostres repre- sentants polítics, poder exercir major control, per tal de recupe- rar la nostra sobirania com a ciutadans que som.

Perquè la separació real entre els que votem i els nostres repre- sentants no permet el seguiment, de la seva gestió política. Perquè la capacitat real de governar que tenen aquells a qui votem és cada cop més dubtosa. Cal que puguem participar en la defensa dels nostres drets, en la definició i consecució de les nostres aspiracions. Hauríem, doncs, d’aconseguir millorar la qualitat de la nostra democràcia representativa tot fent-la més participativa: demo- cratitzar la democràcia. Per a aprendre, reflexionar-hi i avançar en aquesta línia, és que vam preparar aquest seminari.

En les diverses sessions es van exposar els diferents models de participació democràtica, els respectius punts forts i punts febles, i diferents experiències.

El dia 1 d’octubre de 2003, Fèlix Ovejero, Professor d’Ètica i Economia de l’UB, i membre del Consell Científic i Assessor d’ATTAC-Catalunya, va pronunciar una conferencia titulada Models de Democràcia i Participació.

El dia 8 d’octubre, en Joan Subirats, Director del Institut de Govern i Polítiques Publiques (IGOP) de l’UAB, i també mem- bre del Consell Científic i Assessor d’ATTAC-Catalunya, va reflexionar sobre els Punts forts i punts febles de la Democràcia Participativa.

El dia 15 d’octubre vam conèixer de primera ma dues interes- sants i complementaries experiències de participació ciutadana.  D’una banda el pioner cas de Porto Alegre i els seus Pressupostos participatius ens va arribar de la ma d’una persona que va participar en el seu desenvolupament: Vanessa Marx, membre d’ATTAC-Porto Alegre. D’altra banda, Àngel Merino, ex-alcal- de de Sant Feliu de Llobregat, ens va il·lustrar sobre l’experièn- cia que es va dur a terme al municipi que va presidir.

Després de les conferències es va crear un taller de treball, divi- dit en tres grups complementaris. Un grup va sintetitzar les idees escoltades i ho va articular entorn a conceptes bàsics de la Democràcia. Un altre grup va fer un estudi comparatiu sobre diverses experiències de Democràcia Participativa. I un tercer grup va analitzar la normativa legal vigent en matèria de participació ciutadana. El resultat dels treballs d’aquests tres grups es recull a la segona part d’aquest llibre, que hem fet amb modèstia i il·lusió, i que esperem que us sigui de lectura interessant i útil.

Agraïments

A totes les persones que han fet possible aquesta publicació amb la seva aportació desinteressada.
A Vanessa Marx, Ángel Merino, Félix Ovejero, i Joan Subirats per les seves interessants xerrades i per autoritzar-ne la seva publi- cació.

A les persones que han fet les transcripcions de les xerrades a par- tir de les gravacions i de les seves pròpies notes; participant en els tallers; llegint articles, llibres, i textos legals; debatent; traient-ne conclusions i fent les síntesis: Fernando Cardoso, Alfons Carpio, Alicia Egio, Constanza Escriche, Jordi Gascón, Conxa Garcia, Vicenta Llorente, Carme Mombrú, Iñaki Pascual, Xavier Perarnau, Josep de la Puente, Feliu Titus i Alba Viñas.

A Nausica Martinez pel disseny gràfic de la portada. A Rafa Partagás per fer la diagramació.

Al Casal Cardener per cedir-nos el seus espais per a celebrar el seminari.

I també a tots vosaltres, lectors, que podeu fer-ne difusió tant amplia com vulgueu: aquest llibret no té Copyright.

Democracia participativa (castellano)
Democracia participativa (castellano)
Democracia participativa_CAST.pdf
242.3 KiB
1980 Downloads
Detalles

Check Also

Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030

  Para avanzar en el debate de las relaciones entre emergencia climática y trabajo, Ecologistas …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *